Aktuality

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ Trhovište

 05.06.2018

OBEC " TRHOVISTE

v zastúpení starostom obce Róbertom Kobom

vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1 zákona Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na funkciu riaditel'a Základnej školy s materskou školou Trhovište 50, 072 04 Trhovište

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie požadovaného smeru podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, .

- absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy,

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,

- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška do výberového konania,

- overená kópia dokladov o vzdelaní a absolvovaní 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy,

- potvrdenie o dížke pedagogickej praxe - štruktúrovaný profesijný životopis,

- doklad o bezúhonnosti - výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- písomne spracovaná koncepcia príslušnej školy v rozsahu max. 2 strán A4,

- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Termín podania prihlášky: najneskôr do 5. júna 2018 do 12.00 hod. Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Obecný úrad Trhovište, Trhovište 121,072 04 Trhovište osobne, alebo poštou.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňanjú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Na obaálku uveďte meno odosielateľa a označenie:

" Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ Trhovište - NEOTVÁRAŤ ! "

V Trhovišti 27.04.2018                                                                                               Róbert Koba

                                                                                                                                  starosta obce

Výberové konanie na riaditeľa školy

Výberové konanie na riaditeľa školy
1 2 3 4 5 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár