Úradná tabuľa

Oznámenie o prerokovaní zadania Územného plánu obce Trhovište

 11.01.2017

Obec Trhovište v súlade s ustanovením §20 ods. (3) stavebného zákona

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i , ž e

                                                                                                                                    

prerokovanie ZADANIA pre spracovanie

 Územného plánu obce Trhovište

sa uskutoční v čase od 11.01.2017 do 11.02.2017.

Zadanie je uložené k nahliadnutiu na Obecnom úrade Trhovište každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnené na internetovej stránke obce: www.trhoviste.skwww.boskov.sk .

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu:

Obec Trhovište

Obecný úrad Trhovište  č.121

072 04 Trhovište okr. Michalovce

alebo emailom na adresu: obectrhoviste@stonline.sk

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

t.j. do 11.02. 2017.

Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra
06 / 03 / 2018

Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na Výstavbu nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít / Modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít / Prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier. Obec Trhovište sa o tieto finančné prostriedky uchádzala projektom Rekonštrukcia objektu pre zriadenie komunitného centra a získala nenávratný finančný príspevok vo výške 185 400,53 €.


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár